ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δ.Χ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε. (ΣΥΝ.Π.Ε.)

Προφίλ

Ο  « ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ  ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ  ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  Δ.Χ.  ΜΕΤΟΧΩΝ  ΤΟΥ  Κ.Τ.Ε.Λ.  ΕΠΑΡΧΙΑΣ  ΘΗΒΩΝ  Α.Ε.  (ΣΥΝ.Π.Ε.)», ιδρύθηκε το 1988 σύμφωνα με τις διατάξεις του  Νόμου  1667/1986  «Αστικοί  Συνεταιρισμοί»,  σε συνδυασμό με τις διατάξεις του  Ν. Δ/τος  400/1970  «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»,  του  Προεδρικού Διατάγματος  118/1985,  του Νόμου  1569/1985  «Διαμεσολάβηση ιδιωτικής ασφάλισης»  και του Ν. Δ/τος  102/1973  «Περί οργανώσεως των δια λεωφορείων αυτοκινήτων εκτελουμένων επιβατικών συγκοινωνιών».

Σκοπός του  Συνεταιρισμού  είναι  η  δια παντός νομίμου τρόπου διευκόλυνση των μελών του για την πληρέστερη και επωφελέστερη αλληλασφάλιση και αντασφάλιση των αυτοκινήτων των,  σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του.